Điều khoản sử dụngA.   
Các Điều Khoản Dịch Vụ
này áp dụng đối với tất cả những người dùng Dịch Vụ, kể cả những người dùng
đồng thời là người đóng góp Nội Dung trên Dịch Vụ. “Nội Dung” bao gồm văn bản,
phần mềm, tập lệnh, đồ họa, ảnh chụp, âm thanh, nhạc, video, các bản kết hợp nghe
nhìn, các tính năng tương tác và các tư liệu khác mà bạn có thể xem trên, truy
cập thông qua, hoặc đóng góp vào Dịch Vụ. Dịch Vụ bao gồm tất cả các phương
diện của Dzule Play, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các sản phẩm, phần
mềm và dịch vụ được cung cấp thông qua trang Dzule Play, chẳng hạn như các kênh
Dzule Play, "Ứng Dụng Phát Có Thể Chèn Được (Embeddable Player)" của Dzule
Play, "Ứng Dụng Đăng Tải (Uploader)" của Dzule Play và các ứng dụng
khác.


B.   
Dịch Vụ có thể chứa
các đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba mà Dzule Play không sở hữu hoặc
kiểm soát. Dzule Play không kiểm soát, và không nhận trách nhiệm nào đối với
nội dung, các chính sách bảo mật, hoặc các cách thực hành của bất kỳ các trang
web bên thứ ba nào. Ngoài ra, Dzule Play sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc
chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang bên thứ ba nào. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ,
bạn giải trừ một cách rõ ràng cho Dzule Play khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm
phát sinh từ việc bạn dùng bất kỳ trang web bên thứ ba nào.


C.   
Do vậy, chúng tôi
khuyến khích bạn nhận biết được khi bạn rời khỏi Dịch Vụ và đọc các điều khoản
và điều kiện và chính sách bảo mật của từng trang web khác mà bạn vào xem.